Polityka Prywatności


Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji
na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw.
cookies.
1. Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: tania-paczka.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: WWW.TANIA-PACZKA.PL ul. Kołłątaja 19, 67-200 Głogów
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: bok@tania-paczka.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych
dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
o Prowadzenie newslettera
o Obsługa zapytań przez formularz
o Realizacja zamówionych usług
o Windykacja należności
o Prezentacja oferty lub informacji
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:
1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do
systemów Operatora.
2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
(certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają
zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym
serwerze.
2. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę
ochrony logowania do Serwisu.
3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności
oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
3. Hosting
1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: nazwa.pl
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania
danych
1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do
zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
o kurierzy
o operatorzy pocztowi
o kancelarie prawne i windykatorzy
o banki
o operatorzy płatności
o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu
działania strony
2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu
rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej
niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
o ich sprostowania,
o usunięcia,
o ograniczenia przetwarzania,
o oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c)
wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej
umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie
danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
5. Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile
zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w
formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres
e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób
informuje, do czego on służy.
6. Logi Administratora
1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
7. Istotne techniki marketingowe
1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie
zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu
końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych
przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z
plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook
(Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu.
Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie
przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa
bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
3. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do
użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej
podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
8. Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi
na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie
plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane
mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności
dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w
USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych
przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której
używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
Urządzenia mobilne:
o Android
o Safari (iOS)
o Windows Phone